本文へスキップ

コムスタカ―外国人と共に生きる会 Kumustaka-Association for Living Togehte with Migrants

〒862-0950 熊本市中央区水前寺3丁目2-14-302

須藤眞一郎行政書士事務所気付

新型コロナウイルス対策の多言語情報

Multi-lingual information on the new Corona antivirus
Thông tin đa ngôn ngữ về đại dịch Corona
新型冠状病毒对策的多种语言信息
Ibat – ibang wika na impormasyon sa bagong Corona antivirus
코로나 바이러스 대책 관련 정보(다언어)
नयाँ कोरोनावायरसमा बहु-भाषिक जानकारी
معلومات متعددة اللغات عن فيروسات كورونا الجديدة

 

くまもとけんのりゅうがくせい ひとり5万円もらえます(熊本県外国人サポートセンター)


 Students who are facing financial difficulties may be eligible to receive a JPY50,000 subsidy (Applications are open until November 30)
 针对生活困难的学生发放5万日元的给付金(申请期限为11月30日为止)
 생활이 어려운 학생에 대한 5만 엔 급부에 대해서 (신청 11월30일까지)
 Allocation d'aide de 50.000 yens aux étudiants (candidatures ouvertes jusqu'au 30 Novembre)
 Ang mga dayuhang studyane ng unibersisad na nahaharap sa pinansyal na kahirapan dulot ng new corona virus ay maaaring maging kwalipikado na makatanggap ng subsidy na JPY50,000 bawat isa (Maaring mag-apply hanggang Nobyembre 30)
 कोरोना भाइरसका कारण, आर्थिक संकटबाट गुज्री रहेका विद्यार्थीहरुले कुमामोतो प्रान्त सरकारबाट ५०,००० एन प्राप्तगर्नको लागि आबेदन दिन सक्नु हुन्छ! आबेदन फारम १९ अगस्त २०२० देखी ३० नभेम्बर २०२० सम्म रहेकोछ

熊本県外国人サポートセンター


 くまもとけん がいこくじん さぽーとせんたー(やさしいにほんご)
 Kumamoto Support Center for Foreign Residents (English)
 熊本县外籍居民咨询服务中心 (中文)
 구마모토현 외국인 지원 센터 (한국어)
 Trung tâm hỗ trợ người nước ngoại tỉnh Kumamoto (Tiếng Việt)
 Support Center ng Kumamoto para sa mga Dayuhan (Tagalog)

 

熊本市外国人総合相談プラザ


 Kumamoto City General Consultation Plaza for Foreigners (英語)
 熊本市外国人综合咨询广场 (簡体字
 熊本市外國人綜合諮詢廣場 (繁体字)
 구마모토시 외국인 종합 상담 플라자 (韓国語)

 

新型コロナ対策支援カード


 COVID-19 Countermeasure Support Card (English)
 COVID-19 Countermeasure Support Card (Filipino フィリピン語)
 Cartões de medidas de suporte relacionados ao novo Coronavirus(ポルトガル語)
 Tarjeta de medidas de apoyo contra elCOVID-19 (スペイン語)
  طاقة دعم كورونا الجديدة المضادة للتدابير المضادة(اللغة العربية アラビア語)
 Phiếu hướng dẫn về chính sách hỗ trợ COVID-19(Tiếng Việt ベトナム語)
 कोरोनावायरस (कोवीड-19) के 23यप ु ाय समथन8 काड(हिंदी ヒンディー語)
 Шинэ төрлийн Коронавирусын эсрэг тусламжийн карт(Монгол хэл モンゴル語)
 Le carte di supporto delle contromisure per COVID-19(Italiano イタリア語))


在留資格の変更と特別定額給付金(10万円)について【概要版】
(NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク×NPO法人多言語センターFACIL×NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会)

ビザを「短期滞在」から「特定活動」に変えると、アルバイトができて、¥100,000 がもらえます(日本語)
If you change your residence status, you might be able to work part-time and receive ¥100,000(英語)
在留资格由“短期滞在”变更为“特定活动”,就可以打工,还可以领取10万日元。(中国語簡体字)
재류자격을「단기체재」에서「특정활동」으로바꾸면아르바이트가할수있고, 100,000엔을받을수있습니다. (韓国朝鮮語)
Se mudar o status de residência de “Visitante Temporário” para “Atividades Designadas”, poderá fazer bico (arubaito) e receber 100 mil ienes. (ポルトガル語)
Si cambia el permiso de residencia de “Tanki taisai” a “Tokutei Katsudo”, podrá trabajar a tiempo parcial y recibir ¥ 100,000 (スペイン語)、
Nếu đổi tư cách cư trútừ«Lưu trúngắn hạn» sang «Hoạt động đặc định», thìcóthểlàm thêm, vànhận trợcấp 100.000 yên (ベトナム語)
Kung ang Status of Residence ay papalitanng “Designated Activities” [TokuteiKatsudo] mulasa“Temporary Visitor” [TankiTaizai], maaaringmakapapart-time, at mabibigyanng 100,000 yen (タガログ語)
बसोबास योग्यर्ा「अस्र्थायी वभवजर्र」बार् 「वबवशस्टगवर्विवि (र्ोकु र्ेइखाचुदोउ) 」मा पररिर्तन गरेमा,आरुबाइर्ो गनत सक्नु ेछने र ¥100,000 पवन पाउन सक्नु ेछने । (ネパール語)
Jika andamenggantiStatus izintinggaldari“Tinggalsementara” ke“Kegiatankhusus”, andabisakerjapart time dan bisamendapatkan¥100,000. (インドネシア語)
เพียงเปลี่ยนสถานะวีซ่าจากสถานะ“อาศัยอยู่ชั่วคราว(Temporary Visitor)” มาเป็นสถานะ“กิจกรรมเฉพาะพิเศษ (Designated Activities)” คุณมีสิทธิท างานพาร์ทไทม์ และมีสิทธิรับเงิน 100,000 เยน、(タイ語)
တေနထို်သခွ်သဲ့ဗီဇာငို“အခ နသာ ိုတေနထ ို်သမှု”ငတေန“အထူ ငာသမှာသထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု”င ိုတေဖပာ်သ လ ိုငသရ်သအခ နသပ ို်သ အလိုပသလိုပသန ို်သပပီ ယနသ ၁င နသ ရန ို်သပါာယသ။ (ミャンマー語)
ي100000نمةماقلإاةلاحرييغتقيرطنعني"ةريصقلاةماقلإا "إل "الأنشطة المعينة ئزجماودبةفيظولىعلوصحلاكنكميアラビア語)

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について(Ministry of Health,Labor, and Welfare)


 Ministry of Health, Labour and Welfare: Latest information on Coronavirus (COVID-19)
 厚生劳动省:有关新型冠状病毒感染症


緊急小口資金等の特例貸付の実施について(厚生労働省HP / Ministry of Health, Labor, and Welfare)


 一時的な資金の緊急貸付(しばらくのあいだ必要なお金を借りることができます)のお知らせ(やさしい日本語)
 Guidance on Temporary Loan Emergency Funds(英語)
 일시적인 긴급 자금 대출에 관한 안내(韓国語)
 临时性资金紧急贷款相关介绍(簡体字) 
 Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời(ベトナム語)
 Aviso sobre o empréstimo emergencial de fundo temporário(ポルトガル語)
 Información sobre el préstamo temporal del fondo de emergencia(スペイン語)


特別定額給付金(総務省HP / Ministry of Internal Affairs and Communications)


 特別定額給付金のご案内(日本語版)
 Guide to Special Cash Payments(英語版)
 关于特别定额补助金的通知(中国語簡体版)
 關於特別定額補助金的通知(中国語繁体版)
 특별정액지급금안내(韓国語版)
 Hướng dẫn vềTiền trợ cấp cố định đặc biệt(ベトナム語版)
 Gabaypara sathe Special Cash Payments(フィリピン語版)
 Informações sobre o Auxílio Extraordinário de Valor Fixo(ポルトガル語版)
 Guía para la Solicitud de Ayuda Económica Especial(スペイン語版)
 Pemberitahuan mengenaiSubsidi Khusus dengan Nilai Tetap(インドネシア語版)
 คําชี้แนะสําหรับเงินจ่ายพิเศษ(タイ語版)
 िवषेश तथा िनि�त रकम अनुदान (ネパール語版)


AMDA国際医療情報センター AMDA Medical Information Center
(在日外国人の新型コロナウイルス感染症等に関する電話相談)


 Multilingual Consultation Service Regarding COVID19
 New Coronavirus Multilingual Konsultasyon Center
 CENTRO DE INFORMAÇÃO MULTILIGUE SOBRE CORONAVÍRUS
 新型冠状病毒咨询窗口
 Trung tâm hỗ trợ tư vấn đa ngôn ngữ về dịch Corona.
 ศูนย์รับปรึกษาเกี่ยวกับโควิดในภาษาต่างๆ
 Centro de consulta multilingüe del Covid-19
 신형 코로나 바이러스 다언어 상담 센터


法務省HP / Ministry of Justice HP


 会社で働いている外国人の皆さんへ(日本語)
 かいしゃで はたらいている がいこくじんの みなさま(やさしい日本語)
  For Foreigners Working in Companies(英語)
 致被公司雇佣的各位外籍人(中国語(簡体字))
 致被公司僱傭的各位外籍人士(中国語(繁体字))
 회사에 고용되어 있는 외국인 여러분께(韓国語)
 A todos os estrangeiroscontratados pela empresa(ポルトガル語)
  Para todas las personas empleadas por una empresa(スペイン語)
  Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya(タガログ語)
 สําหรับชาวต่างชาติทุกท่านที(タイ語)
  Thân gửi đến các nhân viên người nước ngoàiđang được thuê làm việc tại công ty(ベトナム語)
 कम्पनीमा काम गर्ने विदेशीहरूका लागि(ネパール語))
  Kepada semua yang memperkerjakanorang asing di perusahaannya(インドネシア語)
 សម្រាប់ជនបរទេសដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន(カンボジア語) 
 Японы компанидажил эрхлэдэг гадаадын иргэн та бүхэнд(モンゴル語)


 3月に日本の学校を卒業する外国人の学生のみなさん(日本語)
 3月に日本の学校を卒業する外国人の学生のみなさん(やさしい日本語)
 To foreign students graduating fromJapanese schools in March(英語)
 致3月份从日本学校毕业的外籍学生们(中国語(簡体字))
 致3月份從日本學校畢業的 外籍學生們(中国語(繁体字))
 3월에 일본 학교를 졸업할 외국인 학생 여러분(韓国語)
 A todos os estudantes estrangeiros que se formam no Japão em março(ポルトガル語)
 Para los estudiantes extranjeros que segraduarán en marzo(スペイン語)
 Sa mga dayuhangestudyanteng magtatapos mula sa mga paaralang Hapon ngayong Marso(タガログ語)
 สําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกท่านที จะจบการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของญี ปุ่นในเดือนมีนาคม(タイ語)
 Gửiđếncácbạnhọcsinhngườinướcngoài tốtnghiệptrườnghọctạiNhậtBảnvàotháng3(ベトナム語)
 माचमिहनामाजापानकोिव ालयह बाटपास आउट नु ने सम िवदेशीिव ाथ वगमा(ネパール語)
 Kepada Semua Pelajar Asing yang Lulus Sekolah Jepang di Bulan Maret ini(インドネシア語)
 ជូនចំេ ះនិសិតជនបរេទស ែដលប ប់ រសិកេ ជប៉ុន ែខមីនា(カンボジア語)
 3-р сард Японы сургууль төгсөгч гадаад оюутнуудын анхааралд(モンゴル語)
 မတ်လတွင်ဂျပန်ကျောင်းမှနိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားမျာ(ミャンマー語)


DV相談+


 Domestic Violence Hotline Plus English
 Domestic Violence Hotline Plus Tagalog
 สายด่วนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พลัส ไทย
 Línea de atención sobre Violencia Doméstica Plus Español
 家暴咨询 PLUS 中文
 DV상담 프라수 한국 · 조선어
 Consultas sobre Violência Doméstica Plus Português
 घरेलु हिँसा (DV) परामर्श प्लस नेपाली भाषा
 Tư vấn bao lực gia đình + Tiếng Việt  Konsultasi KDRT plus Bahasa Indonesia


日本労働弁護団  多言語版 新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A


 Covid-19 Labor & Employment Q&A For Workers (English)
 MGA SULIRANIN SA PAGHAHANAP-BUHAY NA DULOT NG BAGONG NAKAKAHAWANG SAKIT NA CORONAVIRUS Q&A(Tagalog)
 Preguntas y Respuestas a los problemas laborales relativos al COVID-19(Español)
 Perguntas & Respostas (Q &A) sobre problemas trabalhistas resultantes do impacto da infecção do COVID-19(Português)
 Perguntas & Respostas (Q &A) sobre problemas trabalhistas resultantes do impacto da infecção do COVID-19(Tiếng Việt)
 与新型冠状病毒传染病有关的劳动问题问答集(中文)

shop info店舗情報

コムスタカ―外国人と共に生きる会

〒862-0950
熊本市中央区水前寺3丁目2-14-302
須藤眞一郎行政書士事務所気付
groupkumustaka@yahoo.co.jp